Nguyễn Văn Bình

Các môn học kỹ năng mềm của nhà trường giảng dạy rất hữu ích và mang tính thực tế cao