TẠI SAO BẠN NÊN HỌC VỚI LẬP TRÌNH WEB VỚI JAVA?


Ngôn ngữ lập trình số 1 về nhu cầu tuyển dụng

Kết quả tìm kiếm cho từ khóa “Tuyển dụng lập trình web với Java”

Số lượng quảng cáo tuyển dụng ngành công nghệ thông tin

Là mức lương trung bình của Lập trình viên website với Java năm 2015.

BẠN CÓ PHÙ HỢP VỚI LẬP TRÌNH JAVA-WEB?

 • Đam mê với ngành công nghệ thông tin
 • Muốn bổ sung kiến thức về công nghệ lập trình ứng dụng web theo mô hình MVC.
 • Có kiến thức cơ bản về CNTT như:

TẠI SAO BẠN NÊN HỌC TẠI BACHKHOA-APTECH?

Công nghệ đào tạo hàng đầu

Phương pháp giảng dạy Blended Learning & AMEDA chú trọng kỹ năng thực hành.

Thực hành trên nền tảng Doanh nghiệp

Thực tập tại Công ty Phần mềm Bachkhoa-Software.

Môi trường học tập hợp chuẩn quốc tế

Đơn vị đào tạo duy nhất tại Việt Nam áp dụng hệ thống ISO 9001:2008 trong dịch vụ hỗ trợ đào tạo.

Bảo hành học tập trọn đời

Duy trì mãi mãi lớp học công nghệ dành cho học viên đã tốt nghiệp.

BẠN LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ SAU KHÓA HỌC?

Hoàn thành một website bằng Java gồm các chức năng cơ bản, sử dụng trong nhiều trường hợp, và đặc biệt tương thích với nhiều thiết bị.

Thiết kế web, phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu, quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2012, triển khai Website lên host và các kỹ thuật nâng cao.

Kết hợp với các tiện ích web: HTML5, CSS3, Jquery, ajax, hiệu ứng…. để có thể lập trình web với độ hoàn thiện cao

Xây dựng ứng dụng web sử dụng ngôn ngữ Java, JSP, JSF, JDBC kết nối với SQL Server.

Xây dựng các màn hình ứng dụng, thao tác với cở sở dữ liệu với JDBC, phát triển phần mềm, xây dựng và triển khai một ứng dụng web.

Phân tích và phát triển ứng dụng web site theo mô hình MVC và theo quy trình sản xuất phần mềm công nghiệp.

Thời gian học: 100h
Nội dung khóa học
PHẦN 1 (JC): LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG BẰNG JAVA (JAVA CORE)
 • Buổi 01: Java và Lập trình hướng đối tượng, Biến, Kiều dữ liệu
 • Buổi 02: Các toán tử, biểu thức, Nhập/xuất
 • Buổi 03: Sử dụng các cấu trúc điều kiện
 • Buổi 04: Sử dụng các cấu trúc lặp
 • Buổi 05 – 07: Lập trình hướng đối tượng
 • Buổi 08: Lớp trừu tượng
 • Buổi 09: Lớp giao diện
 • Buổi 10: Sử dụng các lớp liên quan đến chuỗi
 • Buổi 11: Các lớp tiện ích của java
 • Buổi 12: Xử lý ngoại lệ trong Java
 • Buổi 13: Lập trình đa luồng
 • Buổi 14: Nhập/xuất tệp tin
Buổi nội dung chi tiết
01

Java và Lập trình hướng đối tượng, Biến, Kiều dữ liệu

 • Tìm hiểu khái niệm lập trình Hướng đối tượng
 • Các đặc điểm ngôn ngữ lập trình Java
 • Cài đặt môi trường lập trình Java (JDK, Netbean hoặc Eclipse)
 • Cấu trúc của chương trình java và các qui tắc cơ bản của ngôn ngữ Java
 • Các kiểu dữ liệu truyền thống
 • Khai báo và sử dụng biến đơn, biến mảng
02

Các toán tử, biểu thức, Nhập/xuất

 • Các toán tử và biểu thức
 • ử dụng các lớp Scanner, System,... để nhập dữ liệu và hiển thị thông tin.
03

Sử dụng các cấu trúc điều kiện

 • If; if….else….; if…else if….
 • Switch …case
 • Thực hành: Lập trình giải quyết được một số bài toán liên quan đến kiểm tra điều kiện và rẽ nhánh
04

Sử dụng các cấu trúc lặp

 • Vòng lặp for
 • Vòng lặp while, do…while
 • Vòng lặp for each
 • Các lệnh break, continue…
 • Thực hành: Lập trình giải quyết một số các bài toán liên quan đến lệnh lặp.
05
-
07

Lập trình hướng đối tượng

 • Xây dựng lớp, các thành phần của lớp
 • Khai báo và khởi tạo các đối tượng
 • Kế thừa một lớp
 • Hàm tạo (Constructor), từ khóa this, super,..
 • Phân quyền truy cập các thành phần của lớp
 • Thành phần tĩnh, final, truyền đối số qua tham chiếu/tham trị
 • Nạp chồng (Overloading) và ghi đè (Overriding) các phương thức….
 • Thực hành: Viết các chương trình lập trình hướng đối tượng, kế thừa và thành thạo các kỹ thuật làm việc với các thành phần của lớp.
08

Lớp giao diện

 • Khai báo và sử dụng lớp trừu tượng (Abstract Class)
 • Phương thức trừu tượng (Abstract Method)
 • Thực hành: Viết các chương trình ứng dụng kỹ thuật sử dụng lớp trừu tượng.
Ngày Lớp giao diện
09

Lớp trừ tượng

 • Khái niệm Interface
 • Xây dựng và sử dụng Interface
 • Thực hành:Viết các chương trình sử dung interface và các lớp kế thừa từ interface.
10

Sử dụng các lớp liên quan đến chuỗi

 • Làm việc với lớp String, StringBuffer
 • Làm việc với lớp StringBuilder
 • Làm việc với lớp StringTokenizer
 • Thực hành:Viết các chương trình liên quan đến việc sử lý chuỗi thông qua các lớp được cung cấp trong java.
11

Các lớp tiện ích của java

 • Lớp Math, Date
 • Collection API (các lớp Array, Vector, Map..)
 • Các lớp khác thuộc gói java.util
 • Thực hành:Sử dụng các lớp tiện tích thuộc gói java.util, đặc biệt là các lớp quản lý tập hợp, danh sách,…
12

Xử lý ngoại lệ trong Java

 • Khái niệm lỗi ngoại lệ (Exception)
 • Sử dụng cấu trúc try…catch…finally
 • Một số lớp quản lý lỗi ngoại lệ
 • Thực hành:Viết được một số chương trình bẫy các lỗi ngoại lệ phát sinh trong quá trình chạy chương trình.
13

Lập trình đa luồng

 • Khái niệm đa luồng (Multi-Thread)
 • Sử dụng Thread và Runnable
 • Xử lý các tình huống tranh chấp trong đa luồng.
 • Thực hành:Viết được các chương trình demo sử dụng kỹ thuật đa luồng.
14

Nhập/xuất tệp tin

 • Xử dụng các lớp trong gói java.io
 • Làm việc với tệp nhị phân, tệp văn bản và tệp đối tượng.
 • Thực hành:Viết được chương trình có thể đọc dữ liệu từ tệp hoặc ghi ra tệp.
PHẦN 2 (HCJ): NGÔN NGỮ ĐÁNH DẤU VĂN BẢN HTML5
 • Buổi 01: Ngôn ngữ đánh dấu văn bản HTML, HTML5
 • Buổi 02: Các thẻ bố cục nội dung trong HTML5
 • Buổi 03: CSS, CSS3 các tính năng nâng cao
 • Buổi 04: Giới thiệu và sử dụng javascript trong trang web
 • Buổi 05: Đối tượng và xử lý sự kiện trong javascript
 • Buổi 06: JQUERY, AJAX, và các hiệu ứng
 • Buổi 07: Sử dụng bootstrap trong thiết kế giao diện web
Buổi nội dung chi tiết
01

Ngôn ngữ đánh dấu văn bản HTML, HTML5

 • Giới thiệu HTML
 • Cấu trúc của trang HTML
 • Thẻ xác định khai báo thông tin cho trang web <head>
 • Thẻ xác định tiêu đề cho trang web <title>
 • Thẻ meta xác định siêu dữ liệu <meta />
 • Thẻ xác định phần thân (nội dung) trang web<body>
 • Một số các thẻ cơ bản trong HTML, HTML5

Table và form trong HTML, HTML5

 • Thẻ tạo bảng biểu (Table)
 • Biểu mẫu nhập dữ liệu (Form)
 • Các phần tử trong biểu mẫu của HTML
 • Các phần tử mới trong biểu mẫu của HTML5
02

Các thẻ bố cục nội dung trong HTML5

 • Các thẻ <div> <lable> <span> <detail> <summary>….
 • Các thẻ <header> <nav> <session> <acticle> <aside>

CSS và CSS3 cơ bản

 • Tổng quan về css và CSS3
 • Tương tác giữa CSS và HTML
 • Cú pháp của CSS, CSS3
03

CSS, CSS3 các tính năng nâng cao

 • Các bộ chọn, bộ chọn thuộc tính,..
 • Sử dụng CSS, CSS3 trình bày giao diện web
04

Sử dụng javascript trong trang web

 • Cách sử dụng javascript
 • Nhúng javascript vào trang HTML
 • Khai báo biến trong javascript
 • Tìm hiểu hàm alert(), confirm() , prompt()
 • Các toán tử trong javascript
 • Lệnh rẽ nhánh trong javascript
 • Vòng lặp trong javascript
 • Mảng trong javascript
Ngày Lớp giao diện
04
 • Hàm trong javascript
 • Chuỗi trong javascript
 • Thực hành:
05

Đối tượng và xử lý sự kiện trong javascript

 • Làm việc với các đối tượng cơ bản
 • Sử dụng các thuộc tính và phương thức
 • Làm việc với các sự kiện phổ biến trong Javascript
 • Làm việc với các đối tượng của trình duyệt
 • Thực hành:
06

JQUERY, AJAX, và các hiệu ứng

 • Tổng quan về JQuery
 • Cách sử dụng JQuery
 • Truy xuất các phần tử CSS qua JQuery Selector
 • Các sự kiện với JQuery
 • Gắn kết các sự kiện
 • Các hiệu ứng với JQuery
 • Thực hành:
07

Sử dụng bootstrap trong thiết kế giao diện web

  Tổng quan về JQuery
 • Bootstrap, bootstrap 3
 • Tải và nhúng bootstrap vào trang web
 • Sử dụng Bootstrap Grid
 • Sử dụng Bootstrap CSS
 • Bootstrap components
 • Bootstrap Typography
 • Bootstrap Tables
 • Bootstrap Forms
 • Sử dụng các thành phần trong Bootstrap Forms
 • Bootstrap Images
 • Bootstrap Responsive Utilities
 • Bootstrap Glyphicons
 • Bootstrap Navigation Elements
 • Bootstrap Pagination, Thumbnails, ….
 • Thực hành:
PHẦN 3 (DBSQL): THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO ỨNG DỤNG JAVA WEB
 • Buổi 01: SQL Server 2012 và mô hình dữ liệu và tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng và các ràng buộc
 • Buổi 02,03,04: Thao tác với cơ sở dữ liệu
 • Buổi 05,06: Tạo và sử dụng View, Stored Procedure, Trigger
Buổi nội dung chi tiết
01

SQL Server 2012 và mô hình dữ liệu

 • Giải thích khái niệm về dữ liệu và cơ sở dữ liệu
 • Các cách tiếp cận để quản lý dữ liệu
 • DBMS và các lợi ích
 • Giải thích sự khác nhau của các mô hình dữ liệu
 • Định nghĩa và giải thích RDBMS
 • Mô tả các thực thể, bảng và các tính chất của bảng
 • Định nghĩa và mô tả các thành phần của mô hình E-R
 • Giải thích ERD và cách sử dụng
 • Vẽ mô hình ERD
 • Mô tả kiến trúc của SQL Server 2012
 • Danh sách các phiên bản khác nhau của SQL Server 2012
 • Các tính năng mới trong SQL Server 2012
 • Kết nối trong SQL Server 2012

Tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng và các ràng buộc

 • Tạo và quản lý dữ liệu trong SQL Server 2012
 • Giới thiệu các kiểu dữ liệu trong SQL 2012
 • Tạo và quản lý bảng trong cơ sở dữ liệu
 • Tạo các ràng buộc trên các cột trong bản
 • Thực hành:
Ngày Lớp giao diện
02
-
04

Thao tác với cơ sở dữ liệu

 • Giới thiệu về T-SQL
 • Các loại câu lệnh khác nhau trong T-SQL
 • Các kiểu dữ liệu được hỗ trợ trong T-SQL
 • Các phép toán trong T-SQL
 • Các loại câu lệnh DML (Select, Insert, Update, Delete)
 • Xử lý truy vấn nâng cao trong T-SQL
 • Thực hành:
05
-
06

Tạo và sử dụng View, Stored Procedure, Trigger

 • Định nghĩa views
 • Mô tả các kỹ thuật tạo, sửa, xóa views
 • Định nghĩa các thủ tục
 • Mô tả các kỹ thuật tạo, sửa, xóa thủ tục
 • Các thủ tục lồng nhau
 • Giải thích trigger
 • Các loại trigger khác nhau
 • Mô tả các kỹ thuật tạo, sửa, xóa trigger
 • Trigger lồng nhau
 • Thực hành:
PHẦN 4 (JDBC): SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI JAVA WEB
 • Buổi 01: Các khái niệm JDBC, Những tính năng mới của JDBC (4.0, 4.1, 4.2)
 • Buổi 02: Ứng dụng Web, Java Servlet
 • Buổi 03: Session Checking
 • Buổi 04: Struts Framework
 • Buổi 05: Làm việc với Struts 2 Framework
 • Buổi 06: Interceptors and Tags
 • Buổi 07: OGNL, Validation and Internationalization
 • Buổi 08: JavaServer Faces
 • Buổi 09: Xây dựng đồ án cuối khóa
Buổi nội dung chi tiết
01

Các khái niệm JDBC

 • Giải thích kiến trúc JDBC và kết nối cơ sở dữ liệu
 • Giải thích cách tạo ra ứng dụng JDBC
 • Giải thích các tạo các truy vấn và các loại truy vấn khác nhau.
 • Xử lý các ngoại lệ trong ứng dụng JDBC
 • Sử dụng các thủ tục, các giao dịch
 • Mô tả Rowsets
 • Giải thích JDBCRowSet và CacheRowSet

Những tính năng mới của JDBC (4.0, 4.1, 4.2)

 • Giải thích Auto loading trong JDBC và các tính năng tăng cường trong quản lý kết nối.
 • Mô tả ResultSet và các tính năng tăng cường trong xử lý ngoại lệ của SQL.
 • Giải thích sự hỗ trợ RowID, Large Data Object.
 • Mô tả lớp giao diện RowsetFactory và RowsetProvider.
 • Mô tả JoinRowset, WebRowset và FilteredRowset.
 • Thực hành:
02

Ứng dụng Web

 • Giải thích về ứng dụng web và các lợi ích của chúng.
 • Mô tả kiến trúc và các thành phần của ứng dụng Web.
 • Mô tả vai trò của giao thức HTTP và các phương thức sử dụng cho việc truy cập trang web.
 • Mô tả các kiểu thành phần khác nhau sử dụng trong phát triển ứng dụng Web.
 • Mô tả vòng đời và cấu trúc thư mục của ứng dụng web.
 • Phát triển một ứng dụng web trên môi trường NetBearn.

Java Servlet

 • Servlet API, kiến trúc và vòng đời của Servlet.
 • Các phương thức ServletRequest và ServletResponse.
 • Mô tả các sử dụng Response hearders.
 • Cách đọc nội dung văn bản, dữ liệu nhị phân từ một request
 • ServletConfig và ServletContext.
 • Mô tả RequestDispatcher
 • Thực hành:
03

Session Checking

 • Session Tracking Techniques
 • Giải thích phương thức URL Rewriting cho việc theo dõi phiên.
 • Sử dụng hidden field như thế nào.
 • Giải thích cách sử dụng lớp Cookie và các phương thức.
 • Lưu trữ và truy xuất thông tin trong Session
 • Mô ta cách sử dụng HttpSession và các phương thức.
 • Làm thế nào để vô hiệu hóa một phiên
 • Thực hành:
04

Struts Framework

 • Giải thích mô hình MVC (Model-View-Controller)
 • Giải thích vai trò của các thành phần tham gia trong kiến trúc của mô hình MVC.
 • Các cách tiếp cận JSP Model 1 và JSP Model 2.
 • Mô tả Struts Framework.
 • Các thành phần phát triển ứng dụng web sử dụng Struts 1.
 • Thực hành:
05

Làm việc với Struts 2 Framework

 • Giải thích các tính năng mới của Strust 2 Framework.
 • Kiến trúc của Struts 2 Framework.
 • Giải thích các thành phần và vòng đời của strust 2 Framework
 • Giải thích sự khác nhau giữa Strust 1 và Strust 2.
Ngày Lớp giao diện
05
 • Giải thích quá trình quản lý dữ liệu từ Javabean.
 • Làm thế nào để cấu hình các thành phần trong Strust 2.
 • Result and Result Type.
 • Làm thế nào để phát triển ứng dụng Web sử dụng Strust 2 Framework.
 • Thực hành:
06

Interceptors and Tags

 • Mô tả mục đích của Interceptors trong Strust 2 Framework.
 • Giải thích các kiểu khác nhau của Buil-in Interceptors
 • Mô tả Interceptors Stacks.
 • Quá trình tạo tùy biến interceptors trong Strust 2 Framework.
 • Danh sách các loại khác nhau của Tags sử dụng trong Strust 2 View Page.
 • Data Tags
 • Control Tags
 • UI Tags
 • Thực hành:
07

OGNL, Validation and Internationalization

 • Giải thích việc sử dụng ValueStack.
 • Giải thích OGNL Expression Language.
 • Giải thích luồng dữ liệu vào ra trong Strust 2 Framework.
 • Giải thích việc sử dụng các bộ chuyển đổi và các kiểu của chúng.
 • Validator trong Strust 2 Framework.
 • Validation framework in Strust 2.
 • Tính quốc tế hóa (internationlization)
 • Sử dụng i18N
 • Thực hành:
08

JavaServer Faces

 • Giải thích JSF Framework.
 • Các thành phần của JSF Framework.
 • Kiến trúc của JSF và JSF lifecycle.
 • Quá trình phát triển ứng dụng JSF.
 • Basic Tags, converter Tags and Validator tags trong JSF
 • Thực hành:
09
-
20

Xây dựng đồ án cuối khóa

 • Chọn đề tài (Ứng dụng quản lý và bán hàng qua mạng)
 • Phân tích bài toán
 • Phân tích và thiết kế hệ thống (UML)
 • Xây dựng và xử lý trang đăng nhập hệ thống quản trị
 • Xây dựng trang quản trị
  • Xử lý các trang quản lý danh mục
  • Xử lý các trang quản lý khách hàng
  • Xử lý các trang quản trị đơn hàng
  • Xử lý thống kê (Sản phẩm, khách hàng, đơn hàng,..)
  • Xử lý các trang quản lý bình luận, đánh giá,
 • Xây dựng trang người dùng (FontEnd)
  • Xây dựng trang chủ
  • Xây dựng trang đăng ký, đăng nhập thành viên
  • Xây dựng và xử lý menu người dùng
  • Xây dựng trang trình bày nội dung, sản phẩm
  • Xử lý các chức năng bình luận, đánh giá,…
  • Xây dựng trang giỏ hàng
  • Xử lý thanh toán và mua hàng,…
  • Giả lập các thanh toán trực tuyến
  • Nhúng mạng xã hội, Google Map, Google plus, Facebook,..
 • Bảo vệ đồ án cuối khóa
 

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Để nhận thông tin tư vấn về chương trình, vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất